Komu je poistenie určené

DOMino Trio je určené pre klientov, ktorí potrebujú mať poistenie majetku uzatvorené jednoducho a rýchlo. Vyhovuje im nastavený rozsah krytia, ktorý prostredníctvom najrozšírenejších poistných rizík poskytuje komplexnú ochranu.

Prečo práve naše poistenie

 • jednoduchý balíčkový produkt
 • ucelený balík najviac poisťovaných rizík
 • poistenie zodpovednosti za škodu a asistenčné služby automaticky súčasťou každého balíka
 • žiadne starosti s určením poistnej sumy nehnuteľnosti a domácnosti, odporučíme vám ju
 • poistenie bez spoluúčasti
 • jednoduchý a časovo nenáročný proces uzatvorenia poistenia

Predmet poistenia

 • Nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, rekreačná budova)
 • Domácnosť (trvale obývaná, prechodne obývaná)

Balíky poistenia

V prípade poistenia nehnuteľnosti a/alebo domácnosti si vyberáte až z troch balíkov poistenia: KLASIK • KOMFORT • EXCLUSIVE

 • každý z balíkov obsahuje rovnaké poistné riziká – jednotný rozsah krytia
 • balík si vyberáte na základe vami preferovanej výšky krytia
 • zvolený balík môžete počas trvania poistenia meniť
Poistenie nehnuteľnosti
 • Požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla s posádkou
 • Únik dymu
 • Povodeň a záplava
 • Víchrica a krupobitie
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • Pád predmetov
 • Tiaž snehu a námrazy
 • Zosuv nahromadenej masy snehu
 • Voda uniknutá z vodovodných zariadení
 • Výbuch sopky
 • Zemetrasenie
 • Aerodynamický tresk
 • Náraz vozidla
 • Odcudzenie
 • Odcudzenie vonkajších stavebných úprav
 • Vandalizmus
 • Sprejerstvo
 • Rozbitie skla
 • Prepätie
 • Deštruktívna činnosť hmyzu a divoko žijúcich hlodavcov
 • Strata nájmu
 • Odcudzenie stavebného materiálu pri rozostavanej nehnuteľnosti
 • Odcudzenie stavebných mechanizmov a stavebného náradia pri rozostavanej nehnuteľnosti
 • Náklady na odvrátenie PU (= poistnej udalosti)
 • Náklady na odpratanie zvyškov po PU
 • Náklady na dopravu poistených vecí pri PU
 • Výmena zámok po strate kľúčov v súvislosti s PU
 • Náklady na primerané náhradné ubytovanie po PU
 • Vedľajšie stavby
 • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej nehnuteľnosti alebo do vedľajšej stavby cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo cez stavebné súčasti
 • Voda spätne vystupujúca z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd
 • Vyhľadanie príčiny vzniku škody a uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení
 • Zamrznutie vody v meračoch určených na meranie prietoku vody (vodomer) – mráz na meračoch
 • Prúdením vzduchu minimálne 60 km/hod., resp. 16,6 m/s a viac – búrlivý vietor
 • Náklady na spotrebovanú vodu uniknutú v dôsledku nebezpečenstva vody z vodovodného zariadenia
 • Škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené skratom
 • Poistenie náhrobného pomníka v rozsahu základných rizík
 • Okrasná záhrada v rozsahu základných rizík
 • Poistenie stavebného materiálu, mechanizmov a náradia
 • Zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti
 • Asistenčná služba ŠTANDARD
Poistenie domácnosti
 • Požiar, výbuch, úder blesku, prepätie, pád lietadla s posádkou
 • Únik dymu
 • Povodeň a záplava
 • Víchrica a krupobitie
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • Pád predmetov
 • Voda uniknutá z vodovodných zariadení
 • Výbuch sopky
 • Zemetrasenie
 • Aerodynamický tresk
 • Odcudzenie
 • Náraz vozidla
 • Vandalizmus
 • Rozbitie skla
 • Voda uniknutá z akvária, alebo z vírivých alebo masážnych vaní
 • Náklady na odvrátenie PU (= poistnej udalosti)
 • Náklady na odpratanie zvyškov po PU
 • Náklady na dopravu poistených vecí pri PU
 • Náklady na primerané náhradné ubytovanie po PU
 • Výmena zámok po strate kľúčov v súvislosti s PU
 • Veci vyššej hodnoty
 • Veci mimo poistenej domácnosti
 • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej domácnosti cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo cez stavebné súčasti
 • Voda spätne vystupujúca z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd
 • Škody na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku: nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti, materiálnych a výrobných chýb, skratu a izolačných chýb
 • Škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti
 • Poistenie predĺženej záruky – škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej doby
 • Poistenie príslušenstva automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov v mieste poistenia
 • Občianska zodpovednosť
 • Asistenčná služba ŠTANDARD
Asistenčná služba ŠTANDARD

Asistenčné služby pre vás zabezpečia:

Poistná udalosť

 • poskytnú informácie a rady, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, a oznámia ju za vás do poisťovne

Zabuchnutie dverí alebo zalomenie kľúča

 • zabezpečia a uhradia odomknutie dverí, prípadne výmenu zámky do limitu 75 €

Odstránenie príčin havarijného stavu

 • zorganizujú a uhradia technickú pohotovostnú službu (inštalatér, kúrenár, plynár a pod.) do limitu 100 €

Neobývateľná domácnosť po havárii

 • zabezpečia a uhradia krátkodobé náhradné ubytovanie do 48 hodín do limitu 1 000 €
 • zabezpečia a uhradia prevoz zariadenia domácnosti do limitu 335 €
 • zabezpečia a uhradia uskladnenie zariadenia domácnosti do limitu 170 €
 • zabezpečia a uhradia ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín do limitu 1 000 €
 • zabezpečia a uhradia prepravu poisteného k určenej osobe do limitu 170 €

Odstránenie následkov poruchy

 • zorganizujú remeselníkov potrebných na odstránenie následkov poruchy

Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na Slovensku aj v zahraničí.

Volania zo Slovenska 0800 121 122

Volania zo zahraničia +421 2 5857 22 66

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky Domino Trio [ PDF, 371,46 KB ] Informačný dokument o produkte – domácnosť [ PDF, 318,43 KB ] Informačný dokument o produkte – nehnuteľnosť [ PDF, 139,27 KB ] Balíky rozsahu krytia pre nehnuteľnosť a domácnosť [ PDF, 157,84 KB ] Žiadosť o zmenu v produkte – domácnosť [ PDF, 110,10 KB ] Žiadosť o zmenu v produkte – nehnuteľnosť [ PDF, 117,05 KB ]
Načítavanie