Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac
Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • číslo poistnej zmluvy v poisťovni ERGO
 • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať

Stala sa Vám poistná udalosť?

Pri poistnej udalosti zo životných poistení môže dôjsť k nasledovným prípadom škôd:

 • smrť
 • úplná trvalá invalidita
 • zlomenina kosti
 • pracovná neschopnosť
 • nedobrovoľná nezamestnanosť
V prípade smrti
 • oznámenie o vzniku poistnej udalosti so žiadosťou o výplatu poistného plnenia s uvedením spôsobu výplaty (účet, resp. poštová poukážka) a overením totožnosti pracovníkom poisťovne Generali, resp. notárom,
 • úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 • pitevná správa (ak pitva bola vykonaná pri nejasnej príčine úmrtia),
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
 • ak boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou, policajnú správu prípadne adresu a meno vyšetrovateľa policajného zboru.
V prípade úplnej trvalej invalidity
 • písomnú žiadosť o hodnotenie trvalých následkov,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu, ktorý spôsobil trvalé následky,
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje.
V prípade zlomeniny kosti
 • tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia“ – vyplnené a podpísané Vami,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu (vrátane dokladu z prvého ošetrenia úrazu),
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu, prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje,
 • v prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu aj prepúšťaciu správu z nemocnice (kópiu prepúšťacej lekárskej správy z hospitalizácie).
V prípade práceneschopnosti
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia,
 • oznámenie o ukončení práceneschopnosti poisťovateľovi do 5 dní odo dňa ukončenia práceneschopnosti, t.j. potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
 • kópie lekárskych správ z celého priebehu liečby, vrátane lekárskej správy z prvotného ošetrenia (v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia – lekársku správu z ošetrenia, kedy bolo ochorenie po prvý raz diagnostikované).
V prípade nedobrovoľnej nezamestnanosti
 • Oznámenie o poistnej udalosti
 • Kópiu pracovnej zmluvy
 • Kópiu dokladu o skončení pracovného pomeru
 • Kópiu rozhodnutia o priznaní dávky v nezamestnanosti s dátumom, od ktorého poistený túto dávku poberá
 • Kópiu potvrdenia, že poistený je na úrade práce zaradený(á) do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Načítavanie