Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac
Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • číslo poistnej zmluvy v poisťovni Generali
 • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať
Stala sa Vám poistná udalosť?

Pri poistnej udalosti z nemocenského poistenia môže dôjsť k týmto prípadom škôd:

 • Hospitalizácia v nemocnici
 • Práceneschopnosť
 • Ošetrovné
 • Operácia/chirurgický zákrok
V prípade hospitalizácie (Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici – hospitalizácia)

V prípade, že ste boli hospitalizovaný, bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 4 rokov od hospitalizácie) zašlite do poisťovne:

 • vyplnené tlačivo „Potvrdenie pobytu v nemocnici“, prípadne písomná žiadosť
 • kompletnú prepúšťaciu správu z nemocnice (nie ošetrovateľskú správu ani predbežnú správu)
V prípade práceneschopnosti (Poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti)
 • najneskôr k 15., 22. alebo 29. dňu trvania práceneschopnosti (podľa toho, od ktorého dňa bolo v poistnej zmluve dojednané vyplácanie dennej dávky), potvrdenie ošetrujúceho lekára o vzniku práceneschopnosti na tlačive „ Potvrdenie pracovnej neschopnosti“,
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia,
 • oznámenie o ukončení práceneschopnosti poisťovateľovi do 5 dní odo dňa ukončenia práceneschopnosti, t.j. potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu (kópia kladenky),
 • potvrdenie o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred poistnou udalosťou (t.j. daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa),
 • kópie lekárskych správ z celého priebehu liečby, vrátane lekárskej správy z prvotného ošetrenia (v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia – lekársku správu z ošetrenia, kedy bolo ochorenie po prvý raz diagnostikované)
V prípade ošetrovného
 • oznámiť vznik poistnej udalosti
 • doklad „Žiadosť o ošetrovné“ s vyznačením začiatku a konca ošetrovania,
 • Kópiu lekárskej správy ošetrovanej osoby
 • potvrdenie o poberaní nároku na náhradu príjmu zo Sociálnej poisťovne za ošetrovanú osobu
V prípade vykonania operácie/chirurgického zákroku
 • Oznámenie o vykonaní chirurgického zákroku
 • Prepúšťaciu správu z hospitalizácie, resp. správu o vykonaná operačného zákroku
Načítavanie