Postup na nahlasovanie poistenej udalosti následkom úrazu pre Štatutára alebo SZČO
 • Postup na nahlasovanie poistenej udalosti následkom úrazu pre Štatutára alebo SZČO si možete stiahnuť TU.
Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • číslo poistnej zmluvy v poisťovni Generali
 • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať
Stala sa Vám poistná udalosť?

Pri poistnej udalosti z úrazového poistenia môže dôjsť k nasledujúcim prípadom škôd:

 • úmrtie následkom úrazu
 • trvalá invalidita – trvalé následky úrazu
 • úraz (ostatné riziká v rámci úrazového poistenia)
 • operácia/chirurgický zákrok
V prípade úmrtia následkom úrazu
 • oznámenie o vzniku poistnej udalosti so žiadosťou o výplatu poistného plnenia s uvedením spôsobu výplaty ( účet, resp. poštová poukážka) a overením totožnosti pracovníkom poisťovne Generali, resp. notárom,
 • úmrtný list,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 • pitevnú správu (ak pitva bola vykonaná pri nejasnej príčine úmrtia),
 • prepúšťaciu správu z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
 • ak boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou, policajnú správu prípadne adresu a meno vyšetrovateľa policajného zboru.
V prípade trvalej invalidity – trvalých následkov úrazu
 • písomnú žiadosť o hodnotenie Vašich trvalých následkov,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu, ktorý spôsobil trvalé následky,
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje.
V prípade úrazu (sem patria ostatné riziká v rámci úrazového poistenia)
 • denná dávka pri nevyhnutnom liečení úrazu,
 • denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu alebo
 • denná dávka pre prípad vážnejších úrazov, v prípade úrazu vám vyplatíme poistné plnenie už po prvom lekárskom ošetrení, a to do 4 dní!
 • tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia“ – vyplnené a podpísané Vami,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu (vrátane dokladu z prvého ošetrenia úrazu),
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu, prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje,
 • v prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu aj prepúšťaciu správu z nemocnice (kópiu prepúšťacej lekárskej správy z hospitalizácie).
V prípade vykonania operácie/chirurgického zákroku z dôvodu úrazu
 • Oznámenie o vykonaní chirurgického zákroku
 • Prepúšťaciu správu z hospitalizácie, resp. správu o vykonaná operačného zákroku
Načítavanie