Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Údaje o poistenom
 • Dátum a miesto vzniku škodovej udalosti
 • Informácie o príčine vzniku škody a rozsahu poškodenia
 • Číslo bankového účtu pre zaslanie poistného plnenia
 • Údaje poškodeného, škodcu alebo svedkov vrátane ich kontaktných údajov
 • Číslo prípadu a adresu polície, ak škodu šetrila
 • Popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
 • Adresu miesta vykonania obhliadky poškodenej veci, kontaktnú osobu a telefonický kontakt
 • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme
Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Ihneď po vzniku škody treba zabezpečiť:

 • Poškodené alebo zničené veci, pokiaľ Vám to situácia dovolí, ponechajte a odložte k následnej prehliadke pracovníkmi poisťovne Generali.
 • Zdokumentujte vzniknutú škodu – nafoťte všetky poškodené/zničené veci (vrátane celkového pohľadu na poškodenú vec).
 • Zabezpečte, aby sa škoda nezväčšovala (napr. oprava poškodeného vodovodného potrubia, provizórna oprava strešnej krytiny atd.), a v prípade potreby vykonajte zachraňovacie práce a činnosti.
 • Oznámte poisťovni, že nastala škodová udalosť,
 • Nahláste polícii vznik škody vždy, keď je podozrenie zo spáchania trestného činu alebo pokusu oň v súvislosti so škodovou udalosťou
 • Počkajte s celkovou opravou poškodených vecí alebo s odstraňovaním zvyškov poškodených vecí.
 • Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a budete musieť začať s odstraňovaním zvyškov poškodených/zničených vecí skôr (teda pred návštevou pracovníkov poisťovne Generali), bude nevyhnutné zaistiť preukaznosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. Vaša vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne). Nesplnenie tejto povinnosti poisteného alebo poškodeného by malo podstatný vplyv na zistenie skutočného rozsahu vzniknutej škody a následne aj na stanovenie výšky škody a poistného plnenia.
 • Čo najskôr ako to situácia dovolí začnite s odstraňovaním škôd, aby ste zabránili ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku.
 • Ak ste vykonali zachraňovacie práce a ďalšie činnosti, všetky zapíšte do zoznamu a vytvorte zoznam zničených a poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Každý zoznam potvrďte svojím podpisom a dátumom vyhotovenia.
Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

Na obhliadku technika poisťovne Generali si pripravte:

 • číslo poistnej zmluvy
 • identifikační údaje poisteného (meno a priezvisko / obchodné meno, RČ/IČO)
 • dátum a miesto vzniku škodovej udalosti
 • informácie o príčine vzniku škody a rozsahu poškodenia
 • číslo bankového účtu pre zaslanie poistného plnenia (pre urýchlenie výplaty poistného plnenia v prípade ako škodové udalosť bola poisťovateľom kvalifikovaná ako poistná udalosť)
 • identifikačné údaje poškodeného/ných, škodcu, alebo svedkov vrátane ich kontaktných údajov (adresa, telefón a pod.)
 • číslo prípadu a adresu polície ak škodu šetrila,
 • popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu,
 • adresu miesta vykonania obhliadky poškodenej veci, kontaktnú osobu a telefonický kontakt
 • dokumenty v elektronickej forme na zaslanie
Obhliadka škody

Zamestnanec poisťovne alebo jej oprávnený zástupca Vás bude telefonicky kontaktovať a dohodne si s Vami termín obhliadky.

K obhliadke s pripravte:

 • Zoznam poškodených a zničených vecí,
 • Nadobúdacie doklady, účty (ak ich máte k dispozícii) v prípade poškodenia stavby jej stavebné plány
 • Fotodokumentáciu poškodených alebo zničených vecí, ak ich budete mať
Načítavanie