Zmeňte k lepšiemu. Pomôžeme Vám s výpoveďou PZP v inej poisťovni.

Zmeniť poisťovňu je jednoduché. Stačí, keď vášmu súčasnému poskytovateľovi doručíte podpísanú výpoveď najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom.

Rada od nás: Nestačí, aby bola podaná u doručovateľa (napr. na poštu) v tento deň, ale musí byť podaná skôr, aby ju doručovateľ, resp. pošta stihla doručiť v stanovenej lehote.

Výročný deň začiatku poistenia zistíte jednoducho na zelenej karte alebo v zmluve.

Ak už viete výročný deň napr. 26.7. 2022 kalendári si vyhľadáte pomenovanie dňa – utorok. Odrátate dozadu šiesty utorok, a to je najneskorší možný termín doručenia výpovede do poisťovne, v našom príklade 14.6.2022.

Rada od nás: Odporúčame výpoveď podať v predstihu pred vypočítaným dátumom, najmä ak uvedený deň pripadne na víkend alebo sviatok

Výpoveď môžete vyplniť pomocou nášho generátora výpovede.

Vyplnenú výpoveď vytlačte a podpíšte. Výpoveď musí podpísať osoba, ktorá podpísala aj poistnú zmluvu (poistník). Takto vyplnenú a podpísanú výpoveď zašlite doporučene do svojej súčasnej poisťovne alebo odovzdajte osobne na pobočke súčasnej poisťovni.

Načítavanie